GTM-05 GO1CTU-TG001 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน5คืน SEP-DEC18 BY TG
ทัวร์จีน GO1CTU-TG001 เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน5คืน 
เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท    


เริ่มต้น 25,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู-เม่าเสี้ยน
วันที่ 2 เม่าเสี้ยน-อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-หวงหลง-จิ่วจ้ายโกว
วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติจิ้วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน)-จิ่วจ้ายโกว-เมืองชวนจู่
วันที่ 4 เมืองชวนจู่-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๊ยซี-เฉิงตู-ร้านยางพารา
วันที่ 5 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหยก-ร้านผ้าไหม-ถนนซุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันที่ 6 ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนโบราณจิ่งหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
26ก.ค.61 31ก.ค.61 27,900 27,900 26,900 5,500
27ก.ค.61 01ส.ค.61 27,900 27,900 26,900 5,500
24ส.ค.61 29ส.ค.61 28,900 28,900 27,900 5,500
07ก.ย.61 12ก.ย.61 29,900 29,900 28,900 6,000
14ก.ย.61 19ก.ย.61 29,900 29,900 28,900 6,000
13ต.ค.61 18ต.ค.61 37,900 37,900 36,900 6,000
16ต.ค.61 21ต.ค.61 37,900 37,900 36,900 6,000
18ต.ค.61 23ต.ค.61 37,900 37,900 36,900 6,000
30ต.ค.61 04พ.ย.61 32,900 32,900 31,900 6,000
02พ.ย.61 07พ.ย.61 26,900 26,900 25,900 5,500
03พ.ย.61 08พ.ย.61 26,900 26,900 25,900 5,500
23พ.ย.61 28พ.ย.61 25,900 25,900 24,900 5,500
05ธ.ค.61 10ธ.ค.61 27,900 27,900 26,900 5,500
14ธ.ค.61 19ธ.ค.61 25,900 25,900 24,900 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้