GTM-32 5D3N KOREA SHOCK PRICE 99 BY XJ APR-AUG 18
ทัวร์เกาหลี KOREA SHOCK PRICE 99 5วัน3คืน 
เดินทาง เม.ย - ส.ค 2561
ราคา 13,900.- บาท
โดยสายการบิน Air Asia X


เริ่มต้น 13,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์เกาหลี KOREA SHOCK PRICE 99 5วัน3คืน เดินทาง เม.ย - ส.ค 2561 ราคา 13,900.- บาท โดยสายการบิน Air Asia X
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เกาหลีใต้ (อินชอน) (-/-/-)
วันที่ 2 เมืองอินชอน - เมืองอาซาน -ปั่นเรลไบท์ -สวนพฤษศาสตร์ แห่งเมืองอาซาน -หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน- ถนนสายโรแมนติค เคียวกีชอน - หอคอย กรีน ทาวเวอร์ - เฟิร์ส วิลเลจ (B/L/D)
วันที่ 3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง-ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์แบรนด์ดังเกาหลี–พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี -เอ็น โซล ทาวเวอร์–ช๊อปปิ้งย่านเมียงดง (B/L/-)
วันที่ 4 ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - พระราชวังถ็อกซูกุง- ดิวตี้ ฟรี - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ศูนย์โสม –ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน –สนามบินอินชอน
วันที่ 5 เกาหลีใต้ (อินชอน) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (-/-/-)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
17เม.ย.61 21เม.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,000
18เม.ย.61 22เม.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,000
19เม.ย.61 23เม.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,000
20เม.ย.61 24เม.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,000
21เม.ย.61 25เม.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,000
22เม.ย.61 26เม.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,000
23เม.ย.61 27เม.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,000
24เม.ย.61 28เม.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,000
25เม.ย.61 29เม.ย.61 15,900 15,900 15,900 5,000
26เม.ย.61 30เม.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,000
27เม.ย.61 01พ.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,000
28เม.ย.61 02พ.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,000
29เม.ย.61 03พ.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,000
10พ.ค.61 14พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
11พ.ค.61 15พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
12พ.ค.61 16พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
17พ.ค.61 21พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
18พ.ค.61 22พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
19พ.ค.61 23พ.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
23พ.ค.61 27พ.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,000
30พ.ค.61 03มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,000
06มิ.ย.61 10มิ.ย.61 13,900 13,900 13,900 5,000
07มิ.ย.61 11มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,000
13มิ.ย.61 17มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,000
14มิ.ย.61 18มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,000
15มิ.ย.61 19มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,000
20มิ.ย.61 24มิ.ย.61 13,900 13,900 13,900 5,000
21มิ.ย.61 25มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,000
22มิ.ย.61 26มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,000
23มิ.ย.61 27มิ.ย.61 14,900 14,900 14,900 5,000
27มิ.ย.61 01ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,000
28มิ.ย.61 02ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,000
29มิ.ย.61 03ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,000
04ก.ค.61 08ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,000
05ก.ค.61 09ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,000
06ก.ค.61 10ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,000
11ก.ค.61 15ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,000
12ก.ค.61 16ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,000
13ก.ค.61 17ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,000
19ก.ค.61 23ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,000
20ก.ค.61 24ก.ค.61 14,900 14,900 14,900 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้