GTM-26 GT-PVG FM02 เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องเรือยามราตรี อู๋ซี 5 วัน 4 คืน 20-24 JAN 18 (FM)
ทัวร์จีน ทัวร์เซี่ยงไฮ้ หังโจว ล่องเรือยามราตรี อู๋ซี 5 วัน 4 คืน
เดินทาง 20-24 มกราคม 61
เพียง 12,991 .-
โดยสายการบิน เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์


เริ่มต้น 12,991


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – เซี่ยงไฮ้
วันที่สองของการเดินทาง เซี่ยงไฮ้ – หังโจว – ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ไร่ชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย
วันที่สามของการเดินทาง หังโจว – เมืองจำลองสามก๊ก – ศูนย์ไข่มุก – พิพิธพันธ์กาน้ำดินทราย – ล่องเรือยามราตรี แม่น้ำอู๋ซี เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
วันที่สี่ของการเดินทาง อู๋ซี – เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์ยาสมุนไพรจีน – ขึ้นตึกจินเม่าทาวเวอร์ – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ –ถนนนานกิง – Starbucks Reserve Roastery
วันที่ห้าของการเดินทาง วัดหลงหัวซื่อ – ศูนย์หยก –ร้านผ้าไหม- ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
20ม.ค.61 24ม.ค.61 12,991 12,991 12,991 3,499
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้