GTM 06 EUR_34A_Fantastic Iceland 11 DAYS_OS-OSL_July 2017 BY TG
ทัวร์ยุโรป เส้นทางสุดมหัศจรรย์
ไอซ์แลนด์ 11 วัน
เดินทางโดยสายการบิน การบินไทย
เดินทาง 21-31 กรกฎาคม 2560
ราคา 189,000.- ** รวมวีซ่าแล้ว


เริ่มต้น 789,000

ส่งให้เพื่อนทางไลน์
21 ก.ค. 2560 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์)
22.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก
หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัว
22 ก.ค. 2560 กรุงออสโล (นอร์เวย์) - เที่ยวออสโล - กรุงเรคยาวิก(ไอซ์แลนด์)
00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 954
06.50 น. ถึงสนามบินการ์ดเดอมูน กรุงออสโล ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและการตรวจของศุลกากรแล้ว นำท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านไปชมปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์สร้างในปี 1648 แล้วไปชมอุทยานฟร็อกเนอร์ ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิต และการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลับเข้าสู่เขตใจกลางเมือง ชมทำเนียบรัฐบาล, พระราชวังหลวง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
12.00 น. หลังอาหาร รถโค้ชนำคณะกลับสู่สนามบินการ์ดเดอมูนอีกครั้ง
14.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ (ใช้เวลาในการบินประมาณ 2.40 ชั่วโมง)
15.45 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน นอกจากนี้ยังมีตำนานไวกิ้งโบราณ ที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน นำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้พักผ่อนหลังจากเดินทางไกล
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะพัก CENTERHOTEL MIDGARDUR 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
23 ก.ค. 2560 เรย์คอล์ท - บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ – น้ำตกเฮินฟอซซ่า - เมืองอาคูเรย์รี่
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. นำท่านสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นบริสุทธิ์ของกรุงเรคยาวิก ชมโบสถ์ฮัลล์กรีม สคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกของเมือง ที่เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุง เรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะที่เป็นศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปีคือตั้งแต่ปีเริ่มสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986 แล้วนำท่านไปชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยงผู้นำ 2 มหา อำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น นำท่านเดินทางสู่เมืองเรย์คอล์ท ชมบ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ (Deildartunguhver Thermal Spring) มีอุณหภูมิน้ำสูงที่สุดถึง 97 องศาเซลเซียส เป็นบ่อน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุด นำท่านชมความสวยงามของน้ำตกเฮินฟอซซ่า (Hraunfossar Waterfalls) ซึ่งเป็นน้ำตกสาขาหนึ่งของน้ำตกใหญ่ที่ก่อกำเนิดจากแหล่งลำธาร และแม่น้ำสายต่าง ๆ เป็นระยะทางกว่า 900 ม. ของทุ่งลาวาที่เกิดจากภูเขาไฟที่อยู่ภายใต้ธารน้ำแข็งแลงโจกุล Langjökull ธารน้ำแข็งที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ขอบประเทศ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำนำท่านเดินทางสู่ เมืองอาคูเรย์รี่ เมืองใหญ่อันดับสองของไอซ์แลนด์ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของไอซ์แลนด์อีกด้วย บ้านเรือนถูกปลูกสร้างจากไม้ทาสีสันสดใสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ บ้างก็ปลูกบนเนินลาดชันซึ่งมีภูมิศาสตร์อยู่ติดภูเขาแต่จัดตั้งเป็นระเบียบอย่างลงตัว ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของไอซ์แลนด์ ประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่าไม่มีต้นไม้สูง มีผืนหญ้าและต้นมอสหลากสีสุดสายตา สวยงามมาก เมืองอาคูเรย์รี่มีแม่น้ำโครสซาเนสบอร์เกียร์ (Krossanesborgir) เป็นแม่น้ำสายสำคัญของเมืองไหลผ่าน นำท่านชมบ้านเรือนที่จัดแผนผังเมืองเมืองอย่างเป็นระเบียบ สวยงาม นำท่านชม โบสถ์อาคูเรย์รี่ เป็นสัญญลักษณ์ของเมือง เป็นโบสถ์คริสต์นิกายลูเธอรัน ออกแบบโดยสถานปนิก Gudjon Samuelsson สร้างปี 1940 หน้าต่างกระจกสีกลางเหนือแท่นบูชาสวยงามมาก ภาพแกะสลักนูนบนระเบียงโดยประติมากรแสดงการบัพติสมา จากนั้นนำท่านสู่ถนนคนเดิน เกเรอโตรกาตา (Gerartogata) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งบน ถนนสายช้อปปิ้งของเมืองอาคูเรย์รี่
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะพัก HOTEL EDDA AKUREYRI 3* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
24 ก.ค. 2560 อาคูเรย์รี่ – ฮูซาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – น้ำตกเดตตี้ฟอส
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮูซาวิค หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่มีบ้านเรือนน่ารักเหมือนฉากละคร ลักษณะบ้านเป็นบ้านเดี่ยวหลังเล็ก มีชั้นเดียว รูปแบบบ้านจะแตกต่างกันตามสไตล์ และมีลักษณะเด่น คือ หลังคาสารพัดสีและอีกหนึ่งกิจกรรมของ เมืองฮูซาวิค คือ ในอดีตเป็นแหล่งประมงขนาดใหญ่ กระทั่งถูกดัดแปลงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว นำท่านล่องเรือชมปลาวาฬซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ในการชมวาฬแบบธรรมชาติ วาฬมิงค์ หรือในสำเนียงภาษาไอซ์แลนด์เรียกว่า มิงคี (Minke) การล่องเรือชมวาฬใช้เวลา 2 ½ - 3 ½ ชั่วโมง (บนเรือมีชุดกันหนาวให้บริการ) (ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่บริษัทเรือยกเลิกให้บริการ อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้อ อำนวย)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่าน ชมน้ำตกเดตตี้ฟอส “Dettifoss Waterfall” ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่และทรงพลังมากที่สุดในยุโรปและยังเป็นฉากเปิดตัวของภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดเรื่อง Prometheus อีกด้วย น้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่บน แม่น้ำ Jökulsá á Fjöllum ซึ่งไหลมาจาก Vatnajökull ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดใน ไอซ์แลนด์และยุโรป น้ำตกมีความกว้างประมาณ 100 เมตร สายน้ำที่ไหลจากน้ำตกได้ไหลลดหลั่นลงไปในหุบเหว Jökulsárgljúfur ซึ่งลึกลงไปอีก 45 เมตร น้ำตกเดตตี้ฟอสถือเป็นน้ำตกที่ยังคงความเป็นธรรมชาติมากๆ บริเวณน้ำตกและพื้นที่โดยรอบไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆเลยแม้แต่แห่งเดียว จุดเด่นของน้ำตกแห่งนี้อยู่ที่ความกว้าง ของชั้นน้ำตกที่ไหลลงมาจากขอบหน้าผา ก่อนที่สายน้ำที่มีพลังอันมหาศาลจะไหลลงสู่หุบเหวเบื้องล่าง นอกจากนี้แล้ว นักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นละอองน้ำที่ สาดกระเซ็นขึ้นสู่ท้องฟ้านับหลายกิโลเมตรก่อนเข้าถึงน้้ำตกอีกด้วย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอาคูเรย์รี่ (Akureyri) อิสระให้ท่าน เดินเล่นบนถนนคนเดินเกเรอโตรกาตา “Gerartogata Street” ถนนสายช้อปปิ้งของเมืองซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมท้องถิ่นมากมาย
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะพัก HOTEL EDDA AKUREYRI 3* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
25 ก.ค. 2560 ทะเลสาบมิวัทน์ – น้ำตกก๊อดด้าฟอส - ทุ่งลาวา Dimmuborgir - Myvatn Nature Baths - เมืองเบรียดดัลซาวิก
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เขตทะเลสาบมิวัทน์ “Myvatn Lake” ที่ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านเรย์คยาห์โล ใกล้ๆกับเมืองอาคูเรย์รี่ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของไอซ์แลนด์ โดยทะเลสาบเกิดจากการระเบิดครั้งใหญ่ของภูเขาไฟโดยรอบ ในช่วง 2,300 ปี ที่ผ่านมา ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งอุทยานนกน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก และได้รับการประกาศให้เป็นเขตสงวนอนุรักษ์นกอีกด้วย นำท่านชมน้ำตกก๊อดด้าฟอส (Godafoss waterfall) หรือที่รู้จักในนาม น้ำตกของพระเจ้า “The Waterfalls of Gods” เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีความงดงามากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ โดยน้ำตกมีความสูงประมาณ สูง 12 เมตร และมีความกว้างมากกว่า 30 เมตร น้ำตกถูกค้นพบโดยนักบุญชาวคริสต์ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล โดยน้ำตกอยู่ในเขตทะเลสาบมินท์วาท (Myvatn Lake) ทะเลสาบที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากภูเขาไฟคลาฟฟา (Krafla volcano) เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด และเป็นแหล่งที่นกเป็ดน้ำอพยพมาเพื่อขยายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านไปชม Dimmuborgir ทุ่งหินลาวาที่มีรูปทรงแปลกตาเรียงรายอยู่ คนท้องที่เชื่อว่าภายในโพรงหินลาวาพวกนี้มีโทรลอาศัยอยู่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะเข้าสู่ Myvatn Nature Baths สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอีกแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ เชิญท่าน อาบน้ำแร่ธรรมชาติ เพื่อการบำรุงผิวพรรณ ผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna เพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเบรียดดัลซาวิก “Breiddalsvik” ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลโดยระหว่างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม ไม่ว่าจะเป็นลาวาของภูเขาไฟ น้ำตกหลากหลายสาย และสัตว์ต่างๆ ที่อยู่ระหว่างสองข้างทาง อาทิเช่น กวางเรนเดียร์ หงส์ป่า นกเป็ดน้ำ ฯลฯ เดินทางถึง เมืองเบรียดดัลซาวิก
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะพัก HOTEL EDDA NESKAUPSTADUR 3* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
26 ก.ค. 2560 โจกุลซาร์ลอน - เมืองเคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น. เดินทางสู่โจกุลซาร์ลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน้ำแข็ง ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งที่มากขึ้นๆ ในทุกๆ ปี ปัจจุบันมีพื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ำในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับ ไอซ์เบิร์ก หรือภูเขาน้ำแข็งก้อนโตๆ เรียงรายโผล่พ้นพื้นน้ำในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงามที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของทุ่งน้ำแข็งก้อนใหญ่ที่ละลายลงมาจากภูเขาน้ำแข็งด้านบน และไหลลงมาสู่ทะเล ท่านอาจได้พบกับนกทะเลสีดำที่ริมฝั่งทะเลตอนปลายที่เชื่อมระหว่างทะเลกับโจกุลซาลอน ที่มีชื่อเรียกว่า Skúas และสีขาวตระกูลนกนางนวล ที่เรียกว่า big seagull หรือหากโชคดีท่านอาจจะได้เห็นสิงโตทะเลที่ดำผุดดำว่าย หรือหาอาหารอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นสถานที่นี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังอีกด้วย สมควรแก่เวลามุ่งหน้าสู่เมืองเคิร์กยูแบยาร์กเลาสเทอร์ที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 160 คน ชมแนวหินบะซอลต์ที่มีลักษณะคล้ายทางเดินในโบสถ์ จึงเรียกว่า “Church Floor”
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะพัก HOTEL LAKI หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
27 ก.ค. 2560 ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง – สโกการ์ฟอสส์ - เซลยาแลนส์ฟอสส์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. พบกับประสบการณ์ใหม่กับคำเปรียบเปรยที่ว่า “อย่าเพิ่งไปจากไอซ์แลนด์ หากท่านยังไม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากธารน้ำแข็ง” ด้วยการขับรถสโนว์โมบิลตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยู่สูงที่สุดของโลก มีความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 ของธารน้ำแข็งทั้งหมดในไอซ์แลนด์ พื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง (ชุดกันความหนาว,หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท มีให้บริการ)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านแวะชมหาดทรายสีดำ ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก ชมมวลลาวาขนาดใหญ่ เป็นแนวกว้างที่เกิดการเย็นลงอย่างช้าๆ ทำให้เกิดแนวแตกเป็นเสาเหลี่ยม เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันน่าทึ่ง จากนั้นท่านท่องเที่ยวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชื่อเสียงในเรื่องของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง ทำให้ประเทศแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ นอกจากนี้พลังงานดังกล่าวยังถูกนำมาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วย ทัศนียภาพสองข้างทางเว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศุสัตว์ ฉากหลังเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่มีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ผ่านการระเบิดมาแล้วถึง 19 ครั้ง ล่าสุดในปี 2012 แวะถ่ายรูปกับน้ำตกสโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss) มีความสูง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็นธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา, โตรกผา และหุบเหวแล้วแวะชมน้ำตกอีกแห่งหนึ่งคือ เซลยาแลนส์ฟอสส์ (Seljalansfoss) มีความสูง 60 เมตร
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะพัก ION ADVENTURE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
28 ก.ค. 2560 โกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์ - น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์) – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – อาบน้ำแร่บลูลากูน
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น. นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ ชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ. 1789 ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจุดกำเนิดด้านประวัติศาสตร์และด้านธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลก เป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร จากนั้นไปชมน้ำตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทาง “วงกลมทองคำ” ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตกแห่ง Gullfoss มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่า ทองคำ และ Foss ที่แปลว่า น้ำตก เมื่อรวมกันหมายถึง น้ำตกทองคำ ถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลก ที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างที่ความสูงกว่า 30 เมตร แล้วไปชมน้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น้ำพุร้อน หรือ เกย์ซีร์ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า กีย์เซอร์ geyser ที่ใช้กันทั่วโลก น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7–10 นาที ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึ้นมาอย่างประณีต พลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน้ำพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะเข้าสู่ บลูลากูน หรือทะเลสาบสีฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สุดของไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ เชิญท่าน อาบน้ำแร่ธรรมชาติ เพื่อการบำรุงผิวพรรณ ผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna เพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง สมควรแก่เวลานำท่านไปชมเพอร์ลัน (Perlan) เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง โดยสถาปนิก อิงกิมูนดูร์ เป็นผู้ออกแบบอาคารรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำมองเห็นได้ในระยะไกล โดดเด่น แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง, สวนน้ำ และร้านขายของที่ระลึก
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะพัก PARK INN BY RADISSON KEFLAVIK หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
29 ก.ค. 2560 สนามบินเคฟลาวิก - บินสู่กรุงออสโล – อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง
05.00 น. เช็คเอ๊าท์แล้วคณะออกเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิก บริการอาหารเช้าแบบกล่องที่สนามบิน
07.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงออสโล โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ เที่ยวบินที่ FI 318
12.20 น. ถึงสนามบินการ์ดเดอมูน กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์
ไม่มีบริการอาหารกลางวันเนื่องจากภัตตาคารปิดให้บริการเวลา 14.00 น.
บ่าย อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท ถนนคนเดินและย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของออสโล
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำคณะพัก RADISSON BLU SCANDINAVIAN HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
30 ก.ค 2560 เดินทางสู่สนามบิน - กลับกรุงเทพฯ
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
10.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
14.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 955
31 ก.ค. 2560 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
06.15 น. นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการจัดโปรแกรม ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วัน ก่อนการเดินทางเท่านั้น)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
21ก.ค.60 31ก.ค.60 189,000 171,000 152,000 39,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้