GTM-28 09 SOUTHERN ITALY AND SICILY JUL-OCT 17 10DAYS BY EK
ทัวร์ยุโรป อิตาลี (ภาคใต้) 10 วัน
บินตรงสายการบิน Emirates Airlines
เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2560
โรม - นาโปลี - ซอเรนโต้ - มาเทร่า 
ซิซิลี 
เมสสิน่า - คาตาเนีย - อากรีเจนโต
ราคา 92,000.- ** รวมวีซ่าแล้ว


เริ่มต้น 92,000


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ยุโรป อิตาลี (ภาคใต้) 10 วัน บินตรงสายการบิน Emirates Airlines เดินทาง มิถุนายน - ตุลาคม 2560 โรม - นาโปลี - ซอเรนโต้ - มาเทร่า ซิซิลี เมสสิน่า - คาตาเนีย - อากรีเจนโต ราคา 92,000.- ** รวมวีซ่าแล้ว
วันที่หนึ่ง นัดพบเพื่อทำการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ
นัดพบพร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 30 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
วันที่สอง กรุงเทพ ฯ - ดูไบ - โรม - นาโปลี - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี - ซอเรนโต้
01.35 ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร โดยไฟลท์ EK385 เวลา 01.35 – 04.45 น. (ณ เวลาท้องถิ่นปลายทาง)
รอต่อเครื่องที่ดูไบไปยังสนามบินลีโอนาโด ดาวินชี กรุงโรม โดยไฟลท์ EK097 เวลา 09.10 – 13.25 น.
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แคว้นกัมปาเนียทางตอนใต้ของอิตาลี โดยมีเมืองเนเปิ้ล หรือเมืองนาโปลี เป็นเมืองหลวงของแคว้น ปัจจุบันเป็นเมืองขนาดใหญ่และเมืองท่าที่สำคัญของการท่องเที่ยวในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ระยะทาง 227 กิโลเมตร เมื่อถึงเมืองนาโปลีแวะเก็บภาพกับพระราชวังหลวงเนเปิ้ล และปราสาทเก่าแก่อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านสู่พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี พิพิธภัณฑ์มรดกโลก เพื่อเข้าชมอดีตเมืองโบราณของอาณาจักรโรมัน ในแคว้นกัมปาเนีย ประเทศอิตาลี ในอดีตเมืองปอมเปอีแห่งนี้ ถูกทำลายและถูกฝังโดยเถ้าถ่านและเศษหินจากภูเขาไฟวิสุเวียส ที่เกิดการปะทุครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 79 ทำให้เมืองนี้หายสาบสูญไปกว่า 1,800 ปี เดินสำรวจและเก็บภาพความประทับใจ
เมื่อได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางสู่เมืองซอเรนโต้ เมืองตากอากาศริมทะเลที่มีชื่อเสียงของอิตาลีทางตอนใต้
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ เข้าพักโรงแรม Towers Hotel Stabiae Sorrento Coast หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่สาม ซอเรนโต้ - อามัลฟีโคสต์ - โพสิตาโน – อามัลฟี - โพเทนซา
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชมเมืองอามัลฟี จุดหมายปลายทางฝันของเส้นทางสายอามัลฟีโคสต์ มรดกโลกที่สวยงามที่สุด เป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้ทั้งศิลปิน นักเขียน ต่างหลั่งไหลมาเยือน เอกลักษณ์เฉพาะของบ้านเรือนที่ปลูกเรียงลดหลั่นตามหน้าผาสูง เหนือน้ำทะเลอันกว้างใหญ่ สวยเกินคำบรรยาย อิสระให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศ จากนั้นเดินทางสู่เมืองโพเทนซา
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ เข้าพักโรงแรม Park Hotel Centro Congressi hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่สี่ โพเทนซ่า - อัลเบโลเบลโล - มาเทร่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองอัลเบโลเบลโล เมืองมรดกโลกในศตวรรษที่ 16 ในจังหวัดบารี่ แคว้นอาปูเลีย เมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดเมืองหนึ่งของอิตาลี บ้านเรือนประกอบไปด้วยหลังคาทรงกรวยที่เรียกว่า “ทรูลลี” (Trulli) ซึ่งทำมาจากหินปูน โดยตัวอาคารมีลักษณะเป็นโทนสีขาว เดินสำรวจตัวเมืองและเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มอิ่ม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำคณะเดินทางสู่เมืองมาเทร่า ในแคว้นบาซิลิกาต้า เมืองโบราณในศตวรรษที่ 16 ถือเป็นเมืองยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่สมบูรณ์ที่สุดอีกเมืองหนึ่งในอิตาลี ได้รับยกย่องเป็นเมืองมรดกโลก โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนเนินเขาเรียงรายเปรียบเสมือนเป็นป้อมปราการในตัวเอง ทำให้มีบรรยากาศน่าหลงไหลและน่าเดินสำรวจอย่างมาก โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดได้แก่ ปราสาททรามอนตาโน่ของเจ้าเมือง และมหาวิหารมาเทร่า เป็นต้น
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ เข้าพักโรงแรม Hilton Garden Inn Hotel Matera หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่ห้า มาเทรา – เรจจิโอ ดิ คาลาเบรีย – เมสสิน่า - คาตาเนีย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองเรจจิโอ ดิ คาลาเบรีย (ระยะทาง 373 กิโลเมตร) เมืองท่าทางตอนใต้สุดของอิตาลีแผ่นดินใหญ่ โดยได้รับฉายาว่า “เมืองแห่งนิ้วเท้า” เนื่องจากประเทศอิตาลีถูกเปรียบเปรยกับรองเท้าบู๊ทมาตลอด ดังนั้นเมืองนี้จึงอยู่บริเวณนิ้วเท้าของรองเท้าบู๊ทพอดี ถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางการสัญจรทางน้ำอย่างมาก โดยบริเวณนั้นมีช่องแคบเมสสิน่าที่จะเดินทางผ่านขึ้นมายังตอนกลางของประเทศได้ รวมไปถึงท่าเรือน้ำลึกขนส่งสินค้าขนาดใหญ่รวมไปถึงการเดินทางข้ามไปยังเกาะซิซิลีอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
คณะเดินทางข้ามช่องแคบเมสสิน่า โดยรถโค้ชปรับอากาศจะเดินทางข้ามฟากด้วยขึ้นเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ และเมื่อถึงปลายทางยังเมือง “เมสสิน่า” เมืองท่าที่สำคัญของเกาะซิซิลี จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองคาตาเนีย ระยะทาง 109 กิโลเมตร
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
พักที่ เข้าพักโรงแรม The Mercure Catania Excelsior หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่หก คาตาเนีย - ภูเขาไฟเอตนา - เทารมิน่า - คาตาเนีย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำคณะเดินทางสู่จุดชมวิวภูเขาไฟเอตนา มรดกโลกทางธรณีวิทยาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก สูงกว่า 3,323 เมตร ตั้งอยู่ระหว่างเมืองคาตาเนียและเมสสิน่า เก็บภาพความประทับของวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเที่ยวชมเมืองที่ “เกอเธ่” ศิลปินชาวเยอรมัน เคยกล่าวยกย่องไว้ว่า “เป็นผลงานอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและศิลปะ” อย่างเมือง “เทารมิน่า” ไม่พลาดชมโบราณสถานอันเลื่องชื่อ ได้แก่ “โรงละครกรีก” สร้างบนชัยภูมิที่ดีที่สุด อายุเก่าแก่กว่า 2,300 ปี สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ธรรมชาติผสมผสานกับศิลปะให้ดูโดดเด่น เมืองนี้มีถนน “อุมแบร์โต” ตัดผ่านเขตเมืองเก่าที่นักท่องเที่ยวนิยมมานั่งทอดอารมณ์ และเฝ้าดูผู้คนที่เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้ง สมกับเป็นเมืองรีสอร์ทที่โด่งดัง เดินทางกลับสู่เมืองคาตาเนีย
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ เข้าพักโรงแรม The Mercure Catania Excelsior หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่เจ็ด คาตาเนีย - ปิอาซซ่า อารเมริน่า - อากรีเจนโต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ออกเดินทางสู่ตอนใต้ของเกาะซิซิลี เส้นทางตัดภูเขาเข้าสู่เหมืองกำมะถัน ไร่นาและหมู่บ้านเล็ก ๆ จนเข้าสู่เขตเมือง “ปิอาซซ่า อารเมริน่า” เมืองที่ตั้งอยู่บนยอดเขา โดยเป็นที่นิยมในการพักผ่อนตากอากาศของราชวงศ์แห่งจักรวรรดิ์โรมันมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 3 – 4 เที่ยวชมสถานที่สำคัญของเมือง เริ่มจาก “วิลล่า เดลกาซาเล” ตำหนักที่ประทับใช้ในการล่าสัตว์ ซึ่งปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ภาพโมเสกที่ถ่ายทอดเรื่องราวการล่าสัตว์ในจินตนาการและทิวทัศน์ของธรรมชาติในยุคโบราณ จากนั้นไปชมมหาวิหารที่ตั้งอยู่บนยอดเขากลางใจเมือง สร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคสไตล์กาตาโลเนีย พร้อมเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบที่สวยงาม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองอากรีเจนโต เมืองมรดกโลกโบราณเก่าแก่กว่า 2,500 ปี ได้รับอิทธิพลจากกรีกมาอย่างเต็มรูปแบบ อิสระท่านเพลิดเพลินช้อปปิ้งและเดินสำรวจเมือง บริเวณย่านถนนคนเดิน “เวีย อาทีเนีย”
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ เข้าพักโรงแรม Hotel Grand Hotel Mosè หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่แปด อากรีเจนโต - ปาแลร์โม่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านสำรวจหุบเขาของวิหารกรีกโบราณ ของเมืองอากรีเจนโต เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองที่งามที่สุดของมวลมนุษย์” เคยรุ่งเรืองอย่างสูงสุดในศตวรรษที่ 5 มีการสร้างหมู่วิหารอันอลังการเป็นสง่า นำท่านเที่ยวชม “เตมปิโอ เดลลากองกอร์เดีย” มหาวิหารแบบกรีกที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และ “เตมปิโอ ดิ เซอุส” วิหารบูชาเทพเจ้าซุส สร้างด้วยศิลปะแบบดอริก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำคณะเดินทางสู่เมืองหลวงของเกาะซิซิลีอย่างเมือง “ปาแลร์โม่” เที่ยวชมศูนย์กลางของเมืองมรดกโลกที่ “ปาลัซโซ เด นอร์มานนี” ปราสาทเก่าแก่ที่ตกทอดจากพวกนอร์มัน และปัจจุบันคือที่ทำการของสภาเมือง ภายในมีโบสถ์พาลาทีน มีการตกแต่งด้วยภาพโมเสก วังแห่งนี้ถือเป็นจุดกำเนิดของราชอาณาจักรซิซิลี เมื่อครั้งพวกนอร์มันเข้าปกครองกว่า 1,000 ปี ชมมหาวิหารแห่งเมืองปาแลร์โม่ มีสถาปัตยกรรมของแขกมัวร์ สร้างในศตวรรษที่ 12 และจากนั้นเข้าชมโบสถ์ลามาร์ตอร์รานา ภายในประดับด้วยโมเสกที่อลังการสวยงาม พร้อมเก็บภาพความประทับใจมิรู้ลืมกับบรรยากาศของเมืองปาแลร์โม่
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ เข้าพักโรงแรม Hotel Garibaldi หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่เก้า ปาแลร์โม่ - บินสู่โรม - ดูไบ - กรุงเทพมหานคร
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินเมืองปาแลร์โม่ เพื่อเดินทางสู่ ณ สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี
07.50 โดยสายการบินอาลิตาเลีย เที่ยวบินที่ AZ1776 เวลา 07.50 – 09.00 น. เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร มีเวลาให้ท่านได้ทำเงินคืนภาษีก่อนการเช็คอิน และเมื่อได้เวลาออกเดินทางโดยสายเอมิเรตส์
15.25 มุ่งหน้าสู่ ดูไบ โดยไฟลท์ EK098 เวลา 15.25 – 23.25 น.(ณ เวลาท้องถิ่นของประเทศปลายทาง)
03.00 และรอเปลี่ยนเครื่องกลับกรุงเทพมหานคร โดยไฟลท์ EK384 เวลา 03.00 – 12.30 น. (ณ เวลาท้องถิ่นของประเทศปลายทาง)
วันที่สิบ กรุงเทพมหานคร
12.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ โดยไฟลท์ EK384 เวลา 03.00 – 12.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
23มิ.ย.60 02ก.ค.60 92,000 82,800 73,600 11,500
07ก.ค.60 16ก.ค.60 92,000 82,800 73,600 11,500
11ส.ค.60 20ส.ค.60 92,000 82,800 73,600 11,500
22ก.ย.60 01ต.ค.60 92,000 82,800 73,600 11,500
13ต.ค.60 22ต.ค.60 92,000 82,800 73,600 11,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้